Borghild 01

Forskning og Utvikling

Dokumentasjon er vårt viktigste verktøy når vi skal vise at produktene våre presterer som vi lover, for at vi skal forbedre våre produkter år for år og for å validere forskningen vi gjør. Vi dokumenterer under kontrollerte forhold ved å sette opp forsøk. I tillegg samler vi inn dokumentasjon fra kundene våre for å få kunnskap om hvordan produktene våre yter i felt.

Planlagte forsøk

Som en del av vårt avlsarbeid tester vi fisken vår. Vi ønsker å finne ut hvilke familier og individer som har raskest tilvekst, best sykdomsmotstand og hvem som er nærmest de definerte kvalitetsparametere som er ønskelig ved slakt. Parametere vi undersøker er bl.a. deponering av fett, filetutbytte og farge i muskel (pigmentering).

For å kunne levere fisk med høyest mulig sykdomsmotstand gjør vi årlige smittetester hvor individer fra alle familiene i avlskjernen til SalmoBreed inngår. Fisken holdes i tanker på land hvor den utsettes for sykdomssmitte. Ved avslutning av forsøk registreres bl.a. overlevelse gjennom sykdomsforløpet og hvordan smittet fisk som overlever vokser. Da kan vi beregne hvilke fisk som har størst motstand mot den aktuelle sykdommen. I dag er det PD, IPN, CMS og ILA som er de prioriterte sykdommene, i tillegg til fisken sin motstandskraft mot lusepåslag og parasitten AGD.

Egenskap kobles mot gener

Ved hjelp av genetiske metoder kan varianter av genotyper hos hver enkelt fisk koples mot egenskapen fisken har. Ved å gjøre mange forsøk og samle inn mengder av DNA-prøver, opparbeider vi oss et kartotek over genotypene som befinner seg i populasjonen. Ved nye tester fylles kartoteket, og datagrunnlaget blir større og større. Slik får vi stadig sikrere beregninger for sammenhengen mellom gener og lusemotstand. På denne måten kan vi definere hvilke genotyper som er gunstige ovenfor eksempelvis motstandsdyktighet ovenfor sykdommer og parasitter.

Å velge de sterkeste individene – genomisk seleksjon

Ved hjelp av molekylærgenomiske metoder kan vi kople fenotypen (et mål på egenskapen; hvor mye lus fisken får, hvordan den presterer under sykdom) og genotypene (hvilket genuttrykk fisken har) til fisken vi brukte i smittetesten opp mot fisken vi vurderer å bruke i avl. Til dette benyttes store slektskapsmatriser utarbeidet fra DNA og stamtavler. Vi sammenlikner DNAet og estimerer hva slags lusepåslag eller sykdomsmotstand vi kan forvente å få på avlskandidaten dersom denne ble sendt i samme smittetest som sine slektninger. Metoden kalles genomisk seleksjon, og metoden gir oss muligheten til å selektere ut de beste individene i hver enkelt familie.

Feltdata

Vi samarbeider med våre kunder om dokumentasjon av hvordan genetikken vår yter i felt. Siden 2004 har SalmoBreed innhentet sentrale produksjons- og resultatdata gjennom den årlige ”Rognundersøkelsen”. Dette er en spørreundersøkelse som tar for seg perioden fra innlegg av rogn til fire uker etter startfôring. Det er kundene selv som svarer på spørsmål omkring ytelse, drift, fiskehelse og vannkvalitet. Svarene fra kundene gir oss en verdifull innsikt av hvordan genetikken presterer og under hvilke forhold fisken holdes fra år til år. Resultatene som fremkommer deler vi med de involverte, slik at kunnskapen også kommer våre kunder til gode.

Vi samler også inn data gjennom «Settefiskundersøkelsen», som tar for seg perioden fra fire uker etter startfôring, og frem til vaksinering. Vi har et tett samarbeid både med våre produsenter i ulike regioner av Norge, og med våre søsterselskaper i Benchmark Holdings både i inn- og utland. I tillegg deltar vi i en rekke FoU-prosjekter, som gir verdifull innsikt ved en rekke forhold, som til syvende og sist kommer våre kunder til gode.

Avlsarbeid er en kontinuerlig oppgradering av laksestammen. Hvert år selekteres viktige produksjonsmessige egenskaper som økt tilvekst og bedret motstandsdyktighet mot lus og sykdom. Når nye produkter lanseres, er det viktig å dokumentere at produktene faktisk presterer som forventet. Dette gir en trygghet for våre kunder, men også for SalmoBreed som avlsselskap. Vi ønsker å se at våre teorier fungerer i praksis i kommersiell skala. Da er det veldig viktig at våre kunder bidrar inn i vårt dokumentasjonsarbeid. Vi setter derfor umåtelig stor pris det samarbeidet vi har utviklet gjennom Rognundersøkelsen og Settefiskundersøkelsen.

Vi gjør produksjonstester for hver generasjon fisk ved å følge grupper fra utsett til slakt. Dette gir oss informasjon om hvordan fisken presterer i sjøfasen. Det er spesielt tilvekst og slaktekvalitet vi måler i denne fullskalaundersøkelsen.

main.css loaded.