History

1975-1992

Fisk fra de beste elvene

SalmoBreeds virksomhet bygger på en mer enn 40 års innsats for å få frem best mulig avlsmateriale.

I 1975 begynte oppdrettsselskapet AS Bolaks å samle inn genetisk materiale fra de beste norske lakseelvene. Det samme gjorde Jakta Fiskeoppdrett i 1979. Disse kildene har dannet grunnlaget for SalmoBreeds avlsprogram i dag.

I 1985 ble Norske Fiskeoppdretteres Avlsstasjon etablert på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag, noe som ga et organisert system for avl og salg av rogn. Som en følge av konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag (FOS), ble avlsmaterialet i 1992 overført til Norsk Lakseavl (NLA).

Wj Salmobreed Arbg 112
1999-2002

Et nytt selskap

I årene frem til 1999 var NLA mer eller mindre enerådende i Norge for fremstilling og levering av genetisk materiale til havbruksnæringen. Det var mange rognprodusenter langs kysten, og flere ønsket et alternativt selskap. Dette ledet til stiftelsen av SalmoBreed i 1999.

SalmoBreed AS ble offisielt grunnlagt av Bolaks, Osland Havbruk og Akvaforsk Genetics Center (AFGC). I løpet av to år ble også Erfjord Stamfisk og Sjøtroll en del av eiergruppen.

Familiebasert avl
I 1999 ble det fart i arbeidet med familiebasert avl, basert på den velkjente stammen fra Bolaks og deretter også Jakta fra 2002.
Det familiebaserte avlsprogrammet har vist meget gode resultater innen tilvekst, sen modenhet og motstand mot sykdom og lakselus. 

20090212 Salmobreed Bolaks 0709 Web
2010-2014

QTL mot IPN

SalmoBreed har utviklet en omfattende database med informasjon fra mange års beregninger og testresultater. Takket være systematikk og stadig bedre kunnskap kunne SalmoBreed i 2010 tilby rogn som var særs motstandsdyktig mot virussykdommen IPN (infeksiøs pankreas nekrose), og dette sykdomsproblemet forsvant.

Færøyene

SalmoBreed inngikk i 2010 en samarbeidsavtale med Fiskaaling. Dette er et statlig eid selskap på Færøyene som benytter egg fra SalmoBreed-stammen til å produsere rogn. Hvert år sendes egg fra elitelinjer produsert hos SalmoBreed i Norge til Færøyene. Fra disse produseres stamfisk som igjen blir opphav til en ny generasjon rogn tre til fire år senere. Denne rogna går inn i produksjon. Færøyske oppdrettere har de siste årene levert svært gode resultater.

Breeding And Genetics
2014

Internasjonalt samarbeid

Som følge av et verdensomspennende samarbeid hvor SalmoBreed deltok ble alle laksens gener, rundt tre milliarder i tallet, kartlagt. Et møysommelig arbeid som ble avsluttet i 2014.

Dette har gjort det mulig å bruke genomiske verktøy for å produsere rogn som er spisset mot blant annet motstandskraft mot sykdommer og lakselus.

Dna Helix
2014

Ny eierstruktur

I 2014 var det ønske om en ny eierstruktur i SalmoBreed for å forberede videre vekst og styrking innen FoU, produktutvikling, produksjon, salg og markedsføring.

Arbeidet med genetikk og avl har blitt mer avansert. Det stilles stadig høyere krav for å finne de rette egenskapene. Denne spesialiseringen er svært kostbar, og det var viktig å få en ressurssterk eier som kunne gjøre store investeringer slik at SalmoBreed forble det ledende selskapet.

Selskapene Erfjord Stamfisk, Sjøtroll Havbruk, Bolaks, Akvaforsk Genetics Center og Osland Havbruk ble derfor enige om å selge sine aksjer til Benchmark Breeding & Genestics. Selskapet er eid av Benchmark Holdings som er børsnotert i England, og som leverer en rekke produkter og tjenester til havbruksnæringen som vaksiner, veterinærtjenester og fôringredienser.

Benchmark Gear Box Square Pic
2015

Nytt avlssenter

I 2015 kjøpte SalmoBreed Bolaks’ anlegg i Lønningdal i Os kommune utenfor Bergen. Dette var tidligere forskningsstasjon for et fôrselskap. Her er et moderne og fremtidsrettet avlssenter for laks under etablering. 

Wj Salmobreed S Rgb Web 008
2016

Rogn hver uke

I dag foregår SalmoBreeds lisensproduksjon av rogn i Norge hos Bolaks, Erfjord Stamfisk og Salten Stamfisk.

SalmoBreed leverer rogn til Norge, Storbritannia og Færøyene, samt en del mindre volum til europeiske land som Danmark og Polen.

Produserer året rundt

Takket være unik tilgang på både fersk- og saltvann med stabile temperaturer er det ingen smittefare, og Stofnfiskur kan produsere rogn året rundt. Denne rognen kan eksporteres til Norge, mens islandske myndigheter ikke tillater import av rogn fra utlandet.

Kundene ønsker nå mer øyerogn levert sommer og høst. På Island kan man styre produksjonen ettersom alt foregår på land, og SalmoBreed kan følgelig levere utenom den norske sesongen som tradisjonelt har vart fra november til juni.

Sb Qtl
2017

Organisasjonen vokser

SalmoBreed Lønningdal er i full drift og huser i dag hele avlskjernen til SalmoBreed.  350 unike familier er på plass, og i tillegg produseres smolt som skal bli stamfisk. Totalt produseres ca 300.000 smolt i året, samt en del startfôringsklar yngel som selges til kunder. 

Det landbaserte stamfiskanlegget SalmoBreed Salten, eid av SalmoBreed sammen med Salten Stamfisk, er under bygging i Sørfold kommune. Med kapasitet til å produsere 150 millioner rognkorn pr år, og resirkuleringsteknologi for drift med høy biosikkerhet, vil anlegget ferdigstilt være unikt i næringen. Følg SalmoBreed Salten på Facebook: @salmobreedsalten

SalmoBreed har stiftet selskapet Salmar Genetics AS sammen med Salmar. Salmar Genetics produserer rogn med genetisk materiale fra Rauma Stamfisk og SalmoBreed, avlsprogrammet blir drevet av Benchmark Breeding and Genetics (BBG).

Verdien av felles eierskap begynner nå å bli synlig i Benchmark; samarbeidet med søsterselskapene i BBG resulterer i nye produkter og leveringsdyktighet gjennom hele året for SalmoBreed.

2017 06 07 12 54 28
2018

Restrukturering av Benchmark Genetics

Jan-Emil Johannessen er blitt utnevnt til å lede divisjonen, samtidig som han viderefører sin rolle som CEO i SalmoBreed AS. Samtlige av divisjonens aktiviteter innenfor atlantisk laks (SalmoBreed AS, StofnFiskur hf og Akvaforsk Genetics Center AS), blir nå integrert inn i én organisasjon. Nye roller er etablert ved at Jónas Jónasson, CEO StofnFiskur også er utnevnt Production Director, og Morten Rye, Adm. dir i Akvaforsk Genetics også skal være Genetics Director for divisjonen. Aktivitetene knyttet til Benchmark sine avlsprogrammer på Nile Tilapia og L.Vannamei reker, blir integrert gjennom delt ledelse innenfor rollene markedsføring, finans, fiskehelse, kvalitet, IT, teknisk støtte og genetikk. 

A128885
mai 2018

Nye prodktpakker lanseres

Vi har restrukturert produktene våre og lanserer i år to produktpakker - SalmoProtect (QTL-IPN og GS-Lus) og SalmoSelect (QTL-IPN, GS-LUS, GS-SWG + alternativ 1: GS-PD, alternativ 2: GS-ILA + mulige tilvalg QTL-CMS, GS-AGD og GS-Quality). De nye egenskapene vi lanserer i pakken SalmoSelect er QTL-CMS som gir økt beskyttelse mot Kardiomyopatisyndrom, foråraket av Myocarditis-viruset. Vi har også lagt til et ekstra nivå på seleksjonen for sjøvannstilvekst (SWG), hvor vi i tillegg til fenotypisk seleksjon, også velger ut avlskandidater med de beste genetiske egenskapene for tilvekst i sjøvannsfasen. 

Salmo Breed Stage1 Full Jpeg
main.css loaded.