Richard Med Fisk

Genetikk er kunnskap om avl og gener

Innenfor enhver art, både av planter og dyr, er det en naturlig variasjon i egenskaper hos individene. Variasjonen kan komme av både arv og miljø. Noen vokser for eksempel raskere enn andre, og noen er mer motstandsdyktige mot sykdom. Vi jobber for å styre den genetiske variasjonen vi finner hos fiskene. Ved å velge ut foreldredyr som har ønskede egenskaper kan man systematisk styre populasjonens egenskaper i en retning som gir fordeler i produksjon. Dette har mennesket gjort i sin matproduksjon så lenge jordbruk har eksistert.

Akvaforsk Genetics drifter avlsprogrammet til SalmoBreed i samarbeid med vår genetikksjef. Akvaforsk Genetics er en del av Benchmark Breeding and Genetics og har lang erfaring fra mating design, implementering og teknisk drift av avlsprogrammer for mer enn 25 ulike fisk- og rekearter i Europa, Asia og Latin-Amerika.

I samarbeid med SalmoBreed sørger Akvaforsk Genetics til at SalmoBreed-stammen har maksimal framgang for oppsatte avlsmål.

Les mer om Akvaforsk Genetics på selskapets webside.

Familieseleksjon

SalmoBreed har avlet fram en stor mengde familier av laks; hvert år har vi rundt 300 familier i avlskjernen som vi velger fra når vi produserer rogn. Ved familiedannelse produserer vi 1.000 individer pr familie. Det gir oss muligheten til gjøre tester på eksempelvis sykdomsmotstand, parasittresistens og filetkvalitet på fullsøsken av avlskandidatene for å vurdere hvor gode familiene er på hver enkelt egenskap. Familieseleksjon er den metodikken som har vært brukt lengst i lakseavl.

Individseleksjon

De senere år er en rekke nye molekylærgenetiske metoder utviklet, og vi kan nå velge ut foreldredyr direkte fra individenes genetiske variasjoner. Vi kan sammenligne målbare egenskaper hos fisken med variasjon i områder på genomet og slik avdekke hvilke gener som styrer hver enkelt egenskap samt hvilken variant av genet som er den mest gunstige. Det finnes flere metoder for molekylærgenetisk seleksjon.

Siden det innad i familiene er store individuelle variasjoner, vil man også i gode familier har enkelte fisk som ikke scorer like høyt på de egenskapene man ønsker å prioritere. Velger vi kun ut fra familie, vil vi ikke kunne ekskludere disse individene.

QTL

Hos laks er motstand mot virussykdommen IPN, Infeksiøs pancreas necrose, styrt av ett enkelt avgrenset område på fiskens DNA. Et slikt område på genomet som alene styrer utslaget for egenskapen i stor grad kalles en QTL, quanitative trait loci. Ved å vurdere genvarianten på dette området hos avlskandidaten, kan vi plukke ut fisk med det ønskede egenskapen som hos vår IPN QTL gir en høyere IPN-motstand hos fisken. Dette har ført til at antallet IPN-utbrudd er kraftig redusert på få år. 

Genomisk Seleksjon

Utfordringen med å selektere for bare én eller noen få QTLer er at man hos de fleste egenskaper bare får benyttet en liten del av den totale genetiske variasjonen. Genomet til laksen ble kartlagt og publisert i 2014. Ved å utnytte dette kartet kan vi ta i bruk metoden som har fått navnet genomisk seleksjon. Dette lanserte vi kommersielt i 2015. Ved å analysere SNPer (markører på genomet som viser stor variasjon) kan vi kartlegge sammenhengen mellom variasjon i disse markørene og de egenskapene vi ønsker å avle på, f.eks. høy motstandskraft mot utvalgte sykdommer og lakselus. Her sammenlikner vi avlskandidatene ved hjelp av en DNA-prøve mot et referansepopulasjon som bi både har en DNA-prøve på og en registrert fenotype (verdi) for egenskapen. Ved årlig øke referansepopulasjonen bygger vi opp et stort kartotek som gjør oss i stand til med stadig større sikkerhet å velge ut de fiskene som presterer best. 

Les mer om genetikk fra Benchmark her.

main.css loaded.