Salmo Breed Snp 0062 2 Web Jpeg 1

Genetikk er kunnskap om avl og gener

Innenfor enhver art, både av planter og dyr, er det en naturlig variasjon i egenskaper hos individene. Variasjonen kan komme av både arv og miljø. Noen vokser for eksempel raskere enn andre, og noen er mer motstandsdyktige mot sykdom. Vi jobber for å styre den genetiske variasjonen vi finner hos fiskene. Ved å velge ut foreldredyr som har ønskede egenskaper kan man systematisk styre populasjonens egenskaper i en retning som gir fordeler i produksjon. Dette har mennesket gjort i sin matproduksjon så lenge jordbruk har eksistert.

Akvaforsk Genetics drifter avlsprogrammet til SalmoBreed i samarbeid med våre egne genetikere. Akvaforsk Genetics er en del av Benchmark Breeding and Genetics og har lang erfaring fra mating design, implementering og teknisk drift av avlsprogrammer for mer enn 25 ulike fisk- og rekearter i Europa, Asia og Latin-Amerika.

I samarbeid med SalmoBreed sørger Akvaforsk Genetics til at SalmoBreed-stammen har maksimal framgang for oppsatte avlsmål.

Les mer om Akvaforsk Genetics på selskapets webside.

Familieseleksjon

SalmoBreed har avlet fram en stor mengde familier av laks; hvert år har vi rundt 300 familier i avlskjernen som vi velger fra når vi produserer rogn. Ved familiedannelse produserer vi 1.000 individer pr familie. Det gir oss muligheten til gjøre tester på eksempelvis sykdomsmotstand, parasittresistens og filetkvalitet på fullsøsken av avlskandidatene for å vurdere hvor gode familiene er på hver enkelt egenskap. Familieseleksjon er den metodikken som har vært brukt lengst i lakseavl.

Individseleksjon

De senere år er en rekke nye molekylærgenetiske metoder utviklet, og vi kan nå velge ut foreldredyr direkte fra individenes genetiske variasjoner. Vi kan sammenligne målbare egenskaper hos fisken med variasjon i områder på genomet og slik avdekke hvilke gener som styrer hver enkelt egenskap samt hvilken variant av genet som er den mest gunstige. Det finnes flere metoder for molekylærgenetisk seleksjon.

Siden det innad i familiene er store individuelle variasjoner, vil man også i gode familier har enkelte fisk som ikke scorer like høyt på de egenskapene man ønsker å prioritere. Velger vi kun ut fra familie, vil vi ikke kunne ekskludere disse individene.

QTL

Markørbasert utvelgelse av stamfisk. En QTL består av et mindretall med SNPer, lokalisert på et spesifikt område på et gitt kromosom, som viser seg å kunne forklare utfallet av en målt egenskap i vesentlig grad. Det er med andre ord ett eller noen få gener som alene bestemmer over den arvbare egenskapen.

Genomisk Seleksjon

GS er en mer helhetlig metodikk enn QTL, og bedre tilpasset egenskaper som styres av mange gener. SalmoBreed bruker en egenutviklet chip i denne analysen, med over 55.000 genetiske markører spredd ut over hele genomet. Det betyr at vi definerer genotypen til enkeltindivid basert på alle disse markørene, og det totale genuttrykket forteller oss om individet vi analyserer kommer til å prestere slik vi ønsker. GS bruker vi i dag både i våre produkter som for eksempel PD, ILA, lusemotstand, AGD og slaktekvalitet, men også innad i vårt avlsarbeid for mange av de egenskapene vi har i vårt avlsprogram.

Les mer om genetikk fra Benchmark her.

main.css loaded.