Salmo Breed Mai16 242

Nyhet! GS-CMS

SalmoBreed med genetikk som virkemiddel mot Kardiomyopati syndrom (CMS)

Kardiomyopati syndrom eller CMS er en alvorlig hjertesykdom hos atlantisk laks, forårsaket av piscine myokardittvirus (PMCV). Dødelighetsnivåene kan være moderate, men kronisk. De økonomiske tapene på grunn av CMS-utbrudd kan være signifikante, da fisken vanligvis blir påvirket i senere produksjonsstadier, hovedsakelig i det andre året i sjø. De siste årene har det også blitt registrert utbrudd på yngre fisk, helt ned i 300g til ett kg. SalmoBreed lanserer QTL-CMS som ny egenskap i produktprogrammet for 2018/2019 sesongen som et bidrag til å forsterke laksens resistens mot sykdommen.

Virus og smitteveier

CMS har vist seg å være assosiert med piscine myokardittvirus (PMCV). Genetisk variasjon av viruset har blitt demonstrert i Norge med fire hovedklynger, men variasjonen er lav (1,4% på nukleotidnivået), og antyder at alle norske isolater tilhører en enkelt genotype.

I løpet av de siste årene har frekvensen av CMS-utbrudd økt over hele landet, men ingen effektiv vaksine eller behandling er ennå tilgjengelig. Viruset forekommer også på Færøyene, Skottland og Irland, men ennå ikke i Chile og på Island. Horisontal smitte er vist å være hovedkilden til sykdomsspredning. 

Smitteforsøk viser sterke genetiske sammenheng

Etter flere års forskning, lanserer SalmoBreed i år økt resistens for CMS i avlsprogrammet. Bakgrunnen for funnene er smitteforsøk utført på VESO Vikan, hvor PMCV-viruset ble direkte injisert i fisken (i.p-modell). Fisken gikk med smitten over en periode på 9 uker, og ved terminering av testen innhentet vi prøver for DNA, PCR og histologi. Figur 1. viser store forskjeller i virusnivåer (Ct-verdier)  i testgruppen fra smitteforsøket.

Innsamlet data fra smitteforsøket ble sammenstilt med genprøver fra fiskene i forsøket, og det ble avdekket en sterk QTL (Quantitative Triait Loci), som i høy grad påvirker virusnivået i fisken, samt hvor stor hjerteskade fisken fikk ved CMS-utbrudd i felt.

Bilde1

Figur 1. Grafen viser fordeling av virusnivåer ved CMS smittetest på VESO Vikan 2017

Figur 2. angir et såkalt Manhattanplot som viser hvordan de enkelte genene påvirker virusnivået i CMS-smittet fisk. Den blå søylen til høyre i diagrammet angir et spesifikt område på genomet som vi kaller en QTL, og dette området har en svært sterk påvirkning på egenskapen siden søylen er så høy. Denne QTL’en kan vi bruke til å selektere fisk med høyere motstandskraft mot CMS-virus.

Manhattan Cms

Figur 2. Manhattanplot som viser hvordan de ulike genene påvirker virusnivå i CMS-smittet fisk

Smitteforsøket viste at fisk som hadde den fordelaktige versjonen av QTL’en hadde ingen eller svært lave målbare nivåer av virus og lite tegn til hjerteskader. I motsetning, hadde fisk med den ugunstige varianten av QTL en vesentlig høyere virusbelastning og alvorlige hjerteskader (Fig. 3).

Virusload

Figur 3. Graf som viser frekvensen av fisken med forskjellige former av QTL’en og nivået av virus målt i fiskens hjertevev. 

  • 91% av fisken med den homozygote varianten QQ hadde lave virusnivåer
  • 85% av fisken med den heterozygote varianten Qq hadde også lave nivåer 
  • For den homozygote varianten qq hadde kun 5% av fisken lave virusnivåer

Funnene støttes også gjennom direkte korrelasjon mellom nivået på virus og dødelighet registrert i feltutbrudd. 

SalmoBreed introduserer QTL-CMS I nytt produktkonsept - SalmoSelect

Fra og med rognsesongen 2018/2019 tilbyr SalmoBreed økt motstandskraft for CMS i produktkonseptet SalmoSelect.

Kun fisk med QQ eller Qq kopier av QTL er inkludert i SalmoBreeds QTL-CMS produkt.

Ved å bruke hanfisk som har den homozygote varianten QQ, kan vi garantere rogn som ikke presterer dårligere enn heterozygot Qq.

Egenskapen er valgfri og kan legges til i produktpakken som inkluderer egenskapene QTL-IPN, GS-Lus, GS-PD/GS-ILA og GS-SWG (sjøvannstilvekst) som standard.

Les mer om det nye produktkoseptet her

main.css loaded.