Img 7808

Hva må 2017-smolten tåle?

Det går sjeldent knirkefritt i sjøen, men med en god smolt er valgmulighetene flere og utgangspunktet for et godt produksjonsresultat mye bedre enn om smolten er av dårlig kvalitet

Stord: I overkant av 40 personer var onsdag 18. januar samlet for å lære mer om og diskutere ulike aspekter og utfordringer med produksjon av storsmolt. Helse, velferd, vekst og robust fisk var et tilbakevendende tema i alle innlegg. Det var også den tøffe håndteringen laksen må tåle den tiden den står i sjøen.

Som eksempel på hvor mye håndtering laksen i dag må tåle, viste veterinær David Persson fra FoMAS til avlusingsregimer. Der fisken for et par år siden stort sett ble behandlet i merden, så blir den nå pumpet over i båt for gjentatte mekaniske avlusninger gjennom produksjonstiden.

Stor effekt med enkle tiltak
-Når fisken skal gjennom pumping inn og ut av merd en gang i måneden mot slutten av produksjonsperioden, er det viktig å vite hva man gjør. Dette påvirker uten tvil fisken, sa Persson. Han fikk støtte av Hege Hellberg fra FishVetGroup. Hun trakk fram hvor viktig biologisk forståelse er; at den som håndterer fisken skjønner at den må behandles skånsomt. Ingen skarpe vinkler på slanger fisken skal gjennom, unngå at fisken blir liggende tørt og ingen kanter som fisken kan skade seg på, er enkle tiltak både Hellberg og Persson trakk fram for å slippe unødige tap under håndtering.

Lusa leder på poeng
Er lusa det egentlige problemet spurte Persson videre. Han viste til at laksen utsettes for mye større påkjenninger under mekaniske avlusinger enn hva lusa faktisk påfører fisken.

–Så langt tror jeg vi må si at lusa leder på poeng, konkluderte han, og sammenlignet lusebekjempelse med en boksekamp mellom oppdretteren og lusa.

Smolten MÅ prestere når den kommer i sjø
Erik Sørheim fra AkvaHjelp holdt fram sterk smolt som det viktigste kriteriet for god vekst i sjø. Matfiskprodusenten ønsker at fisken skal ha kortest mulig oppholdstid i merdene. Om fisken vokser godt har oppdretteren flere valg.

-Det går sjeldent knirkefritt i sjøen, men med en god smolt er valgmulighetene flere og utgangspunktet for et godt produksjonsresultat mye bedre enn om smolten er av dårlig kvalitet. Men det er klart, dårlige forhold i sjø kan ødelegge god smolt. En god røkter ser allerede etter tre måneder om resultatetet av produksjonen blir bra.

På spørsmål om settefiskprodusenten får bedre betalt av å levere smolt av god kvalitet var svaret enkelt:

-De burde i alle fall få dårligere betalt for å levere dårlig fisk.

Hvordan kan avl og genetikk bidra til god smoltkvalitet
Ragnhild Hancke-Olsen listet fire viktige faktorer som påvirker smoltkvalitet; miljø, helse, produksjonsforhold og fysiologi, hvor hun inkluderte genetikk i fysiologi-delen. Hun er ansvarlig for kvalitet og fiskehelse i SalmoBreed og viste hvordan avl for god tilvekst i ferskvann, IPN-sterk fisk og avl mot tidlig kjønnsmodning kan bidra til at fisken som settes ut i sjø har de beste forutsetninger.

-Vi ser at de samme familiene som vokser godt i gjennomstrømningsanlegg også presterer godt i RAS-anlegg. Men det er noen miljøforhold i RAS-anlegg vi må tilpasse oss, og spesielt med hensyn til skinnhelse trenger vi mer informasjon. Vi har muligheten for å spisse enkelte stamfisklinjer mot storsmoltproduksjon, bl.a. ved å benytte QTL mot tidlig kjønnsmodning, og produksjon av triploid og all-female fisk.

Img 7747

Hege Hellberg, FishVetGroup

Årets Rognrapport
Hvert år utarbeider SalmoBreed en Rognrapport ut fra data sendt inn fra settefiskanlegg. På Stord kunne Silje Sveen, teknisk dokumentasjonsansvarlig i SalmoBreed, presentere resultater fra siste sesongs rognrapport. Denne er basert på data sendt inn for 2015 og 2016, og gir god oversikt over produksjonsforhold og –resultater i norske settefiskanlegg. Årets deltakelse var rekordhøy, men det var en ting hun ikke var så fornøyd med.

-Vi ser at færre anlegg måler totalgassmetning enn tidligere år. Det er synd, for det er enkelt å gjøre målingene, og tilpasninger til fiskens tålegrenser vil gi effekt på produksjonen. 

Men, alt i alt så er resultatene for fjorårets SalmoBreed-rogn god. Utbyttet var i snitt 88,5%, og ved å holde de 5 svakeste produksjonene utenfor er utbyttet over 90%.

-De som gjør det aller dårligst har gjerne hatt uhell eller andre utfordringer som ikke kan relateres til genetikken. Vi ser derfor også på resultatet når disse holdes utenfor. Det anlegget som kommer aller dårligst ut rapporteren har oppgitt sent igangsatt startfôring som årsak til stor utgang.

Godt lys og lav temperatur
Kristian Steinestø avsluttet dagen med en presentasjon av anlegget Vik Settefisk i Øygarden, hvor han er daglig leder. Her er det gjort store investeringer i RAS-moduler og pr i dag er spylevann fra filtre det eneste vannet som ikke resirkuleres. Vanntilførsel på 200 liter vann pr minutt, er alt som behøves ved vanlig drift.

Vik Settefisk har ikke eget klekkeri, men kjøper inn yngel på 10-40 gram. Fisken selges igjen når den er 150-400 gram. En av de senere investeringene som er gjort er LED-lys over alle kar. Med god lyskilde og ozonering av vannet når lyset helt ned til karbunnen. Dette har gitt resultater både i form av mindre kjønnsmodning, og bedre tilvekst. For å unngå tidlig kjønnsmodning har anlegget i tillegg en ufravikelig prosedyre; temperaturen skal ikke overstige 13C.

Sjøvannstilvenning gir bedre utsett
Skånsom overgang fra ferskvann til sjø ble i løpet av dagen etterlyst av flere, blant annet David Persson. Vik Settefisk har funnet løsninger med sjøvannstilvenning som har vist gode effekter på fisken etter utsett. De siste dagene før utsett økes salinitet i karene med 1-2 promille pr døgn, til den når 18-20 promille.

-Slik har vi klart å få kontroll med sårutvikling som vi tidligere så på fisken vi leverte. Da gikk fisken rett fra ferskvann til sjøvann, og gjerne med en stor temperaturendring i tillegg. Samtidig som vi øker saliniteten, tilpasser vi også temperaturen til sjøtemperatur i anlegget hvor fisken skal settes ut. Ut fra tilbakemeldinger fra kundene våre har dette vært en stor suksess.

Fra SalmoBreed og FishVetGroup takker vi alle som tok turen til Stord, og håper både det faglige og sosiale utbyttet svarte til forventningene.

Se bilder fra samlingen her.

main.css loaded.