Salmo Breed Stage1 Full Jpeg

Bedre vekst under PD-sykdom med selektert fisk fra SalmoBreed

BERGEN: ​Vaksinering og genetisk seleksjon av PD-sterk fisk er i dag to av de mest brukte forebyggende tiltak mot PD. SalmoBreed har, i samarbeid med MSD Animal Health, gjennomført smitteforsøk for å kartlegge effekter av de to tiltakene sammen. Fiskegruppen som var selektert for høy motstandkraft mot PD, og som ble vaksinert mot PD, presterte signifikant bedre enn øvrige grupper.​

SalmoBreed startet sitt arbeid med PD i 2008, og leverte den første rognen med PD-QTL i 2011. Fra og med årsklasse 2010 ble genomisk seleksjon innen familie tatt i bruk. I 2015, samtidig som SalmoBreed sin PD-QTL ble publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Heredity, introduserte avlsselskapet genomisk seleksjon på populasjonsnivå,  for å kunne benytte ytterligere gode gener hos fisken.

– En rekke dokumentasjonsforsøk har siden vist gode effekter av avl mot PD, sier FoU-sjef i SalmoBreed, Rudi Ripman Seim.

Han viser til at SalmoBreed alene og sammen med søsterfirma Akvaforsk Genetics årlig gjør smitteforsøk for å dokumentere alle årsklasser av fisk, og i tillegg deltar i prosjekter med eksterne forskningsaktører. Det siste i rekken er SalmoResist, hvor bl.a. Nofima deltar.

Bedre Vekst Under Pd Sykdom Med Selektert Fisk Fra Salmo Breed

Gruppene presterte ut fra hvilke forebyggende tiltak som ble benyttet; kombinasjonen av genomisk seleksjon og PD-vaksinering gav best tilvekst, mens gruppen hvor ingen av tiltakene ble brukt vokste dårligst.

Test av vaksine og PD-sterk genetikk
PD-vaksinering er dokumentert å gi redusert dødelighet og kliniske tegn, samt redusert utskillelse av infektivt virus etter smitte (ref Pakningsvedlegg Aquavac PD7 og Skjold et al. 2016 ). I motsetning til tidligere, så rapporteres det i dag fra oppdrettere at tap i forbindelse med PD hovedsaklig relateres til redusert tilvekst og nedsatt kvalitet, mer enn direkte dødelighet. I forsøk gjennomført av SalmoBreed og MSD Animal Health ble grupper av fisk med høye og lave avlsverdier for PD delt i grupper hvor noen ble vaksinert mot PD og andre ikke. Fiskegruppene ble deretter smittet med PD-virus (SAV3).

Beskyttelse i de ulike gruppene ble målt i en etablert kohabitant smittemodell (vannbåren smitte mellom fisk), ved å se på bl.a. vekst (SGR= Specific Growth Rate) under forsøksperioden, totalt 13 uker.

Tydelige resultater
Det var gjennomgående lav tilvekst i alle smittede grupper, men fiskegrupper hvor sterk genetikk var kombinert med PD-vaksine viste klart bedre vekst enn alle andre grupper. Fisken vokste hele 27,4% bedre enn den uvaksinerte gruppen som ikke var selektert for motstandskraft mot PD. Vekst (SGR) var i tillegg signifikant høyere for alle grupper PD-vaksinert fisk, uavhengig av genetikk. PD-sterke grupper som ikke var vaksinert viste høyere vekst enn uvaksinert fisk uten seleksjon for PD-styrke, men denne  forskjellen var ikke signifikant.

 Resultatene i dette forsøket viser oss at i kampen mot PD gir både genetikk og vaksine redusert effekt av virusinfeksjonen, og tar en begge deler i bruk oppnår man resultater utover hva hver av disse innsatsfaktorene bidrar med isolert, konkluderer Ripman Seim.

main.css loaded.